Oración – Triduo o novena

Oración

El Venerable Aita Patxi, fue un religioso fiel a la regla pasionista, sacerdote eucarístico, apóstol del rosario y servidor incansable de los enfermos y ancianos.

Triduo o Novena

(oración para todos los días)

Jesús Crucificado, por mediación tuya doy gracias a la Santísima Trinidad por todos los dones concedidos al Venerable Aita Patxi, especialmente por su carisma de asistencia a los enfermos, su amor a la Eucaristía y su devoción al Santo Rosario.

Concédeme, por su intercesión, y si es Tu voluntad, la gracia que te imploro, con el deseo de que sea pronto contado en el grupo  de tus santos. Amén.

(Padre nuestro, Ave María y Gloria)

Nota importante:

Comunique los favores conseguidos por mediación del Venerable Aita Patxi. Si, además quiere publicarlo, contribuirá a su glorificación.

Dirección

Vicepostulador de la Causa de Aita Patxi

Comunidad Pasionista

Plaza de San Felicísimo, 1

48014 Bilbao

Tf: 94 475 45 06

Otoitza

AITA PATXI BENERAGARRIA, erlijiok arauen jarraile zintzo, abade eukaristia zale, Erosario iragarle eta sufritzen dabenen serbitzari nekaezina.

IRURREN EDO BEDERATZILIRREN

(Eguneroko otoitza)

Gurutzeko Jesus neure Jauna! 

Zeu bitarteko zaitudala, Irutasun Guztiz Deunari eskerrik beroenak emoten deutsadaz, Beneragarri Aita Patxi’ri ezarritako doai miragarriakaitik; batez be, ain bereak zituan gaixoai laguntzeko, Eukaristiako Sakramentua maitatzeko ta Errosario Santua errezatzeko doaiakaitik.

Bere bitartez ainbeste mesede lortu dirala-ta, uste osoagaz, Zeugana eske natorkizu bear dodan laguntza jaritxi nairik, Zeure aintzarako ta neure onerako bada. (Agertu emen zeure bearrizana).

Era berean eskatzen deutzut bere birtutezko edertasuna agertu daizula Elizan, arimen onerako ta Irutasun Deunaren aintzarako izango bada. Aren serbitzari apala bere bizitza osoan izan zan da. Amen. 

(Gure Aita, Agur Maria eta Aintza)

Oharra:

Esker eta Mesedeen barriak bialdu!

Helbidea

Aita Patxiren auziko arduraduna

Pasiotarren elkartea

Pl. San Felicisimo, 1 – 48014 Bilbao

Tf: 94 475 45 06